روزنامه اتحاد ملت

عزت نفس چیست و چرا اهمیت دارد؟

دنیای مدرن اگر چه با خود راحتی و آسایش را به ارمغان آورده استه اما در مقابل آرامش و شادی را نشانه رفته است. هر چه که انسان خود را وابسته به دنیای مدرن بداند و نسبت به شناخت خویشتن واقعی دورتر شود چه بسا اولین قربانی عصر مدرن خواهد بود. آگاهی از خود  از […]

ادامه مطلب