روزنامه اتحاد ملت

پایش ویژه « بو » در هوای پایتخت

چهارشنبه هفته پیش ( ۱۲ دی ماه)، بویی نامطبوع هوای برخی مناطق تهران را دربر گرفت و موجب آزار و نگرانی شهروندان شد.

ادامه مطلب