روزنامه اتحاد ملت

مزایده عمومی اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح روستای جعفرآبادجنگل-نوبت اول

    دهیاری جعفرآباد جنگل شهرستان تهران در نظر دارد مزایده عمومی اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح روستای جعفرآبادجنگل به شماره مزایده     ۵۰۰۲۰۹۱۳۲۸۰۰۰۰۰۱  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در قالب مزایده عمومی به بهره بردار واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صالحیت مناسب با موضوع قرارداد دعوت […]

ادامه مطلب