روزنامه اتحاد ملت

لاریجانی : ترقی مکران آینده ایران را تغییر میدهد

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ترقی مکران آینده ایران را تغییر م یدهد، گفت: مقاممعظم رهبری در سیاس تهای کلی نظام منطقه مکران را مورد توجه قرار داد هاند و این یک موضوع و آیند هنگری برای رشد و ترقی ایران محسوب می شود. به گزارش ایسنا، علی لاریجانی در شورای اداری جاسک […]

ادامه مطلب