روزنامه اتحاد ملت

لزوم ارتباط با خریداران خارجی زعفران از کانال بورس کالا

بازارهای هدف صادراتی به پایداری و شفافیت اهمیت زیادی م یدهند و تنها با فروشندگانی کار م یکنند که این دو ویژگی مهم را دارا باشند تا از تامین محصول مورد نظرشان در فواصل مختلف اطمینان پیدا کنند. بورس کالا این امکان را فراهم م یکند که با ایجاد نظام شفاف عرضه و تقاضا و تبعیت قیم تها از این نظام به همراه عرضه مستمر، اعتمادها به محصول ایرانی جلب شود.

ادامه مطلب