روزنامه اتحاد ملت

چاپ فوری آگهی مفقودی پروانه کسب درروزنامه کثیرالانتشار

پروانه کسب و مجوز: تاسیس هر نوع محل کسب و اشتغال به هر نوع کار فنی، مستلزم داشتن پروانه مربوط به آن است. پروانه کسب، اجازه ای است که طبق مقررات قانون نظام صنفی، به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه، به فرد مربوط برای محل مشخص یا وسیله کسب مشخص، داده […]

ادامه مطلب