روزنامه اتحاد ملت

مزایده ۶ قطعه زمین شهرداری شهر شهر آباد

شهرداری شهر شهرآباد ۶ قطعه زمین را در روزنامه اتحاد ملت جهت مزایده آگهی کرد مشخصات این مزایده به شرح زیر می باشد:

به استناد مصوبه شماره ۳۵ مورخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ,شهرداری شهر آباد در نظر دارد نسبت به فروش ۶ قطعه زمین با مشخصات ذیل اقدام نماید.متقاضیان می توانند پس از مطالعه کامل شرایط مزایده,پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ بصورت کتبی به واحد مالی شهرداری شهراباد تحویل نمایند یا به نشانی:استان خراسان رضوی شهرستان بردسکن شهر شهرآباد بلوار امام علی (ع) شهرداری شهراباد کد پستی ۹۶۸۷۱۳۰۱۰۹ ارسال نمایند. ضمنا این آگهی به شماره مزایده ۲۰۰۲۰۰۵۲۱۸۰۰۰۰۰۱ در بستر سامانه ستاد نیز قابل مشاهده است

قطعه شماره یک:۳۳٫۷ مترمربع- قیمت پایه هر مترمربع۸۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ریالقطعه

شماره دو: ۳۳٫۶ مترمریع – قیمت پایه هر مترمربع ۸۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

قطعه شماره سه: ۳۳٫۵ مترمربع-قیمت پایه هر مترمربع ۸۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

قطعه شماره چهار:۳۳٫۴ مترمربع-قیمت پایه هر مترمربع ۸۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

قطعه شماره پنج: ۶۲ مترمربع- قیمت پایه هر مترمربع ۹۵٫۹۶۰٫۰۰۰ ریال

قطعه شماره شش:۴۵ مترمربع-قیمت پایه هر مترمربع ۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

شرایط شرکت در مزایده :۱- تکمیل فرم درخواست شرکت در مزایده

روزنامه اتحاد ملت

۲- متقاضیان می بایست معادل ۵ درصد قیمت کارشناسی زمین , ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد به عنوان سپرده شرکت در مزایده در وجه پست بانک به حساب ۵۵۹۴۵۰۳۱۰۱۶۲۰۷۰۵ به نام شهرداری شهرآباد واریز نماید و فیش واریزی یا ضمانتنامه بانکی را به همراه برگه پیشنهاد قیمت به واحد مالی شهرداری تحویل دهند.

۳- به پیشنهادات مبهم, مخدوش وفاقد ضمانتنامه بانکی ویاکمتر از

۵�قیمت پایه,ارسال شده بعد از مهلت مقرر یاارسال ازطریق دورنگار وپست الکترونیک,ترتیب اثرداده نخواهد شد.

۴- کلیه هزینه های مربوط اعم ازنقل و انتقال,انتشار آگهی واطلاعیه,کارشناسی زمین,امورمالیاتی, ثبت اسناد , دفترخانه و غیره به عهده برنده مزایده می باشد.

۵- انتقال مالکیت زمینهای مورد مزایده باسند رسمی می باشد.

۶- شهرداری در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

۷- جلسه بازگشایی پاکتهای مزایده روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۲ ساعت ۱۱ در محل شهرداری
شهرآباد می باشد.

۸- روی پاکت ارسالی الزاما شماره قطعه مدنظر قید گردد.

۹- برنده مزایده بایستی حداکثر پنج روز پس از اعلام اسلامی برندگان ,بهای پیشنهادی را به حساب صدر الاشاره واریز نماید.

۱۰- عدم واریز بهای پیشنهادی توسط برنده مزایده در مهلت مقرر, به منزله انصراف از خرید تلقی و سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۱۱- سپرده نفرات اول و دوم و سوم مزایده تا زمان تسویه حساب کامل برنده مزایده,نزد شهرداری باقی خواهد ماند.

۱۲- چنانچه برندگان اول,دوم و سوم مزایده در مهلت مقرر و برابر شرایط اعلام شده اقدام نکنند, سپرده ایشان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط شده و غیر قابل استرداد می باشد.

آگهی مزایده یا مناقصه و هر نوع آگهی دیگر در روزنامه کثیرالانتشار اتحاد ملت از طریق سایت آنلاین آگهی در روزنامه به آدرس سامانه ثبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشار (agahirozname.ir) پذیرش می شود.

به اشتراک بگذارید

بر چسب ها

 نظر خود را ارسال کنید

 * 
 * 
 * 
تصویر امنیتی :  *  captcha