روزنامه اتحاد ملت

توسعه شهری در گروی برنامه ریزی و بودجه استراتژیک

 

به قلم مهندس مجید محمدی فعال اجتماعی و اقتصادی
بودجه شهرداری ها با اراِیه برنامه جامع مالی که درآن کلیه خدمات و فعالیت ها و اقدامات که باید در طی سال مالی انجام گردد با برآورد مبلغ و میزان درآمدها و هزینه ها و تحویل در دی ماه هر سال تدوین و پس از تصویب شورای شهر نهایتا تا اسفند ماه همان سال قابلیت اجرا می یابد. بودجه شهرداری ها معمولا شامل دو رویکرد عمرانی و جاری است که بر اساس این مکانیزم با محدود کردن منابع در بودجه مورد تصویب ، آن را از انعطاف پذیزی لازم محروم مینماید. باحرکت به سمت بودجه بندی استراتژیک و باتخصیص و جذب منابع مالی ،امکان توسعه ظریفیت های جدید برای شهرداری حاصل وبه تبع آن تقویت بودجه عملیاتی و عمرانی را سبب میگردد.
بودجه استراتژیک با ایجاد شرایط سرمایه گذاری زمینه را برای اعتلای توسعه شهری ، افزایش درآمد و اشتغال پایدار ، ارتقای فعا لیت های جدید و ارایه خدمات نوین به شهروندان مهیا مینماید. فرآیند تدوین این بودجه محتاج برنامه ریزی مشارکتی است که در آن گرو های مختلف ذینفع شهر و تمامی گرو های اجتماعی جامعه حضور دارند و تمامی عملیات هایی که برای تحقق اهداف باید انجام گیرد طراحی ومنابع لازم برای آن شناسایی و تخصیص میابد. این برنامه ریزی با عنایت به نقاط قوت و ضعف و تهدید ها و فرصت های محیط شهر تدوین و وظایف اصلی مدیران مربوطه را تعیین مینماید.

در این برنامه ریزی قابل انعطاف و پویا ، با انجام طر ح های اجرایی ،یک سند بلند مدت با قابلیت اجرایی بالا را تضمین و چشم انداز قابل دفاعی را برای شهروندان تداعی مینماید. با ایجاد چنین برنامه ریزی و تلاش در جهت تحقق آن،مسببات توسعه سرمایه گذاری مشارکتی و هدف گذاری سرمایه گذاران برون شهری و استانی و نهایتا ارتقای سرانه های مورد فعالیت – کاهش سهم منابع ناپایداردر بودجه – تنوع درآمد و ارتقای درجه شهرداری و از همه مهمتر ارایه خدمات بهتر که در شان شهروندان باشد را رقم خواهد زد….. * به امید آن روز *

به اشتراک بگذارید

بر چسب ها

 نظر خود را ارسال کنید

 * 
 * 
 * 
تصویر امنیتی :  *  captcha